หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อหน่วยงาน
 

     วิสัยทัศน

          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ มุ่งมั่นพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในลำน้ำมูล เพื่อสนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

     พันธกิจ

1. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของลำน้ำมูล ให้มีน้ำต้นทุนเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

2. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการชลประทาน ของโครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพน้ำที่มีอยู่

3. บริหารและจัดการน้ำให้กับเกษตรกรและผู้ใช้น้ำทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่า ในเขตโครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน

4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ใช้น้ำ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในทุกระดับมีดุลยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

5. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม?

     เป้าประสงค์

1. เพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนของลำน้ำมูล

2. เพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานในพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ

3. ให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทุกกลุ่มในโครงการได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

4. ให้มีระบบป้องกันภัยจากน้ำอย่างทั่วถึง

     ยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำต้นทุน

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบส่งน้ำ

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ำ

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันภัยจากน้ำ

5. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำ

     กลยุทธ์

1. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำต้นทุน

     1.1) ปรับปรุงระดับเก็บกักและขุดลอกบริเวณฯลำน้ำมูล

     1.2) ก่อสร้างระบบผันน้ำจากลุ่มน้ำอื่นมาลงลำน้ำมูล

2. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบส่งน้ำ

     2.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำชลประทานและอาคารประกอบ

     2.2) ปรับปรุงก่อสร้างระบบกระจายน้ำในพื้นที่เพาะปลูก

3. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ำ

     3.1) ปรับปรุงระบบระบายน้ำและอาคารประกอบ

     3.2) ปรับปรุงเขื่อนระบายน้ำที่ใช้งานมานานให้มีประสิทธิภาพ

4. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันภัยจากน้ำ

     4.1) ปรับปรุงก่อสร้างอาคารเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

5. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำ

     5.1) จัดสรรน้ำให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

     5.2) ให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ

     5.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

     5.4) เร่งรัดประชาสัมพันธ์งานชลประทานในเชิงรุก

     5.5) พัฒนาบุคลากรของโครงการและกลุ่มผู้ใช้น้ำ

     5.6) วางระบบการควบคุม / ติดตาม / ประเมินผลงาน

     5.7) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำให้ใช้งานได้ตลอดเวลา