หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อหน่วยงาน
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลงตำแหน่ง วัน / เดือน / ปี ตามคำสั่ง
1 นายปิ่ว               พันธ์โป๊ะ - พ.ศ.2482 - พ.ศ.2484
2 นายประจวบ       มัธยมจันทร์ - พ.ศ.2485 - พ.ศ.2485
3 นายสำราญ        มหานิรานนท์ - พ.ศ.2486 - พ.ศ.2486
4 นายพิณ             สว่างสวัสดิ์ - พ.ศ.2487 - พ.ศ.2489
5 นายชฎิล            พันธ์ทนะแพทย์ - พ.ศ.2490 - พ.ศ.2492
6 นายธัญญา         ผลสมบัติ ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ พ.ศ.2493 - พ.ศ.2495
7 นายจำนงค์        สิทธิสงคราม ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ พ.ศ.2496 - พ.ศ.2499
8 นายสุพจน์         สุวรรณกำจาย ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ พ.ศ.2500 - พ.ศ.2502
9 นายเฉลย           เทพสุยะ ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ พ.ศ.2503 - พ.ศ.2504
10 นายประชา         วงศ์เกตุ ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ พ.ศ.2505 - พ.ศ.2523
11 นายอุบล            เลิศประเสริฐ ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ พ.ศ.2524 - พ.ศ.2527
12 นายแสงทอง      เสนาะล้ำ ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ พ.ศ.2528 - พ.ศ.2532
13 นายทวีศักดิ์       ปัญญาศิริกุล ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ พ.ศ.2533 - พ.ศ.2543
14 นายสุพจน์         คงสถิตย์ธรรม ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ พ.ศ.2543 - 24 พ.ย.2543
15 นายศรัทธา        หรั่งรอด ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ 24 พ.ย.2543 - 8 ม.ค. 2547
16 นายศรัทธา        หรั่งรอด ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ 8 ม.ค. 2547 - 24 พ.ค. 2550
17 นายนรุษม์ชัย     ช่วยชูวรรธนันท์ ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ 24 พ.ค.2550 - 30 ก.ย. 2553
18 นายกิติกุล          เสภาศีราภรณ์ ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ 9 ธ.ค.2553 - 30 ก.ย.2556
19 นายพจน์            เกษชุมพล ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ 1 ต.ค.2556 - 9 เม.ย. 2562
20 นายคำรณ          เตียตระกูล ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ 25 เม.ย.2562 - 30 ก.ย.2564
21 นายปิยภัทร        สายเมฆ ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์      28 ต.ค.2564 - ปัจจุบัน