รายงานการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255
  รายงานการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระยะเวลา 12 เดือน
     (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
       1.แบบ WP1                (แบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน)
       2.แบบ ปย1                 (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)
       3.แบบ WP2                (แบบประเมินการควบคุมภายใน)
       4.แบบ ปย2                 (รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
       5.แบบ WP3                (รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
  แก้ไข แบบ WP3            (รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
       6.แบบติดตาม ปอ3     (รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
  แก้ไข แบบติดตาม ปอ3     (รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
  รายงานการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  รายงานการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
  การพัฒนาแหล่งน้ำ
  การบริหารจัดการน้ำและการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
  คู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน
  แผนการจัดการความรู้
  เกี่ยวกับการชลประทาน
   
   
   
 
    ที่ตั้งหัวงาน
    ลักษณะโครงการ
    อาคารหัวงานและอาคารประกอบ
    ข้อมูลด้านวิศวกรรม
    ข้อมูลอาคารประกอบชลประทานโครงการทุ่งสัมฤทธ
   
   
   
 
  พระราชกรณียกิจในหลวง
  พระราชกรณียกิจในหลวง
   
   
   
   
   
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail :irr8thungsumrith@gmail.com
ลิขสิทธิ์©2011 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์.สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน