หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ สู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

    มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำ และบำรุงรักษาระบบชลประทาน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่ชลประทาน ไร่ ในเขตตำบลท่าหลวง ตำบลดงใหญ่ ตำบลชีวาน รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในด้านการ ส่งน้ำ และการใช้น้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธีและดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย
     1.งานธุรการและปฏิบัติการทั่วไป
     2.งานปฏิบัติการส่งน้ำและบำรุงรักษา
     3.งานปฏิบัติการซ่อมแซมและปรับปรุง
บุคลากรประจำฝ่าย

ข้าราชการ


นายวรพงษ์   หล่ายบุญ
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2


ลูกจ้างประจำ

 
นายนพดล   นาคโคตร
ช่างก่อสร้าง ช3

นายบรรเทิง   มวยด
ช่างฝีมือสนาม ช3

นายทองสา   เถียนนอก
ช่างฝีมือสนาม ช3
 
 
 
นายสุรศักดิ์   ผลนา
พนักงานทั่วไป บ2

นายมาโนช   นาคโคตร
คนสวน บ2
 

พนักงานราชการ

 
นายปรีดี   พนมแม้น
นายช่างชลประทาน

นายพงษ์ศักดิ์   สุวรรณด
นายช่างชลประทาน
 

ลูกจ้างชั่วคราว

 
นางสาวเบญจมาภรณ์   ภักดีนอก
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเนตรชนก ดวงสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจุฑาพร   ตองอ่อน
พนักงานทั่วไป
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail :irr8thungsumrith@gmail.com
ลิขสิทธิ์©2011 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์.สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน