หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ สู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ฝ่ายวิศวกรรม

      มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงาน และควบคุมงบประมาณในทุกกิจกรรมของโครงการ พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ  ได้แก่ งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตโครงการ  สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการเบื้องต้น รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานรวบรวมเก็บสถิติ ข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล  จัดทำรายงานในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน  
ซึ่งประกอบด้วย
     1.งานพิจารณาโครงการและสำรวจออกแบบ
     2.งานแผนงานและงบประมาณ
     3.งานติดตามประเมินผลรายงาน
บุคลากรประจำฝ่าย

ข้าราชการ


นายประเสริฐ   หัสครบุรี
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

 
นายจักรกฤษ เครือวัน
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
 
นางสาวเบญจมาศ โสภาสิน
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
 

ลูกจ้างประจำ

 


นายกรกฎ   คร่ำสุข

ช่างฝีมือสนาม ช3


นายบุญส่ง   รั้วไชย
ช่างก่อสร้าง ช3

นายบรรพจน์   ผลเรือง
ช่างฝีมือสนาม ช3
 


พนักงานราชการ

นายกันติทัต   วงศ์จอม
นายช่างชลประทาน
 
นายสุธากร   สุธรรม
นายช่างชลประทาน
 

ลูกจ้างชั่วคราว

 
นายวรุตน์   ไฝ่บุญ
พนักงานงานทั่วไป


นางฐิติมา  เพ็ชรพิมาย
พนักงานงานทั่วไป


นางสาวมนพัทธ์ จุพิมาย
พนักงานงานทั่วไป

นางสาวทัศวรรณ ระหว่างขุนทด
พนักงานงานทั่วไป
 

 


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail :irr8thungsumrith@gmail.com
ลิขสิทธิ์©2011 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์.สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน