หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ สู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

    มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ ด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านบัญชีและการเงิน  ด้านพัสดุครุภัณฑ์ ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริการด้านอื่นๆ รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของโครงการฯ และหน่วยงานของกรมชลประทาน เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานชลประทานให้เกษตรกรได้เข้าใจอย่างถูกต้อง มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ ด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งประกอบด้วย
     1.หน่วยธุรการ
     2.หน่วยการเงินและบัญชี
     3.หน่วยพัสดุ

บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป


นางสาวกันติชา   จู๋หมื่นไวย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานธุรการ
ลูกจ้างประจำ


นายสุนทร   คล่องชอบ
พนักงานธุรการ ส3

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอรอนงค   นาเพชร
พนักงานทั่วไป

นางจิรฐา ตั้งประเสริฐ
พนักงานทั่วไป
นางสาวยุวรี   ประพฤติชอบ
พนักงานทั่วไป
 
นางสาวอามรรัตน์ ประพฤติชอบ
พนักงานทั่วไป

นางสาวสมจิตร์   สุขประเสริฐ
แม่บ้าน
นางสุรีย์   ว่ากลาง
แม่บ้าน
 
การเงินและบัญชี
ข้าราชการ


นางสาวกันติชา   จู๋หมื่นไวย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวรุ่งอรุณ   ยอดสุรินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจุฑารัตน์   พุฒทอง
พนักงานทั่วไป
นางสาวสุชัญญา   ยอดสุรินทร์
พนักงานทั่วไป
 
งานพัสดุ
ข้าราชการ


นางสุกัญญา  หล่ายบุญ
หัวหน้างานพัสดุ

ลูกจ้างประจำ


นายสถาพร   พุฒทอง
พนักงานพัสดุ ส3

พนักงานราชการ


นางศรินรัตน์   ประนัดเต
เจ้าพนักงานธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว

 
นางสาวภัควลัญชญ์   หมอสัมฤทธ
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเนตรนภา   ศิริดล
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนุชจนาถ   แสงโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นางสาวกัญญาภัทร   แร้นพิมาย
พนักงานทั่วไป

นางสาววาสนา   สืบค้า
พนักงานทั่วไป
นางสาวพณิชา   พานแสวง
พนักงานทั่วไป
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail :irr8thungsumrith@gmail.com
ลิขสิทธิ์©2011 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์.สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน