หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ สู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
ฝ่ายช่างกล

     มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ ในเขตโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ซึ่งประกอบด้วย
      
1.งานยานพาหนะ
      2.งานซ่อมบำรุง
      3.งานสื่อสาร ไฟฟ้า ปะปา
บุคลากรประจำฝ่าย

ข้าราชการ


นายอภินันท์   พิมพ์พา
 หัวหน้าฝ่ายช่างกล


ลูกจ้างประจำ

นายผดุงเกียรติ   หาญสุวรรณ
ช่างเครื่องจักรกล ช4

นายทองสวัสดิ์   ไวพิมพ
ช่างช่างไฟฟ้า ช3

นายพัว   หวังเสริมกลาง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นายอดิศร   คงเจริญสุข
ช่างเครื่องจักรกล ช3

พนักงานราชการ

นายปิยะวิตร   สุทธิศิลป
พนักงานเครื่องจักรกล
 
นายปรีชา   ประนัดเต
นายช่างไฟฟ้า

ลูกจ้างชั่วคราว
นางหทัยกาญจน์   ธงศร
พนักงานทั่วไป
 
นางสาวพีชญา  พิมพ์ปรุ
พนักงานทั่วไป

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail :irr8thungsumrith@gmail.com
ลิขสิทธิ์©2011 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์.สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน