หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ สู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

     มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนด้านจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมดูแลงานปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทาน อย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย
      1.งานบริหารและจัดการน้ำ
      2.งานบริหารสินทรัพย์และทางน้ำชลประทาน
      3.งานวางแผนซ่อมแซมและปรับปรุง
บุคลากรประจำฝ่าย

ข้าราชการ


นายเสาวพล วงศ์เตชิต
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน


ลูกจ้างประจำ

 
นายฉัตรนรินทร์   คงสุข
พนักงานวัดระดับน้ำ บ2
     

พนักงานราชการ

   
นายสุทธิรักษ์ มานะงาน
นายช่างชลประทาน
 

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสมบัติ คงศิลา
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวผกาพันธ์ กุลนอก
เจ้าพนักงานธุรการ

นายชยุตม์กาณฑ์ ปัญญา
พนักงานทั่วไป
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
Tel.0-4447-1606  Fax.044-481178  E-mail :irr8thungsumrith@gmail.com
ลิขสิทธิ์©2011 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์.สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน